Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement ”t ès garra’nzjeerd’

De wedstrijd “t ès garra’nzjeerd” loopt van 24/11/2015 tot en met 2/11/2017 enkel en alleen in de kleine theaterzaal van CCHA, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt.

Artikel 1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door KHOG vzw, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Generaal Lemanstraat 22 en ondernemingsnummer 0429.367.530 hierna genoemd, KHOG.

Artikel 2. Wedstrijdmodaliteiten

De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd.

Vanaf 24/11/2017 20 u tot en met 29/11/2017 23 u kan men deelnemen aan de wedstrijd en maakt men kans op de prijzen die worden aangeboden. De ingevulde deelnemingsformulieren dienen tussen 20 u en 23 u ingediend te worden in de daarvoor voorziene urne in de kleine Theaterzaal van het CCHA. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

1ste prijs Bosch espressomachine t.w.v. 699 EUR

2de prijs Winkelcheque twv 100 EUR in te ruilen bij schoenenspeciaalzaak Donvil te Hasselt. Deze cheque kan in geen geval ingewisseld/omgeruild worden tegen speciën en is geldig voor 1 jaar vanaf het moment van de overhandiging.

3de prijs Winkelchque voor het bekomen van1 kg koffie naar keuze bij Maes Koffie te Hasselt. Deze cheque kan in geen geval ingewisseld/omgeruild worden tegen speciën en is geldig voor 1 jaar vanaf het moment van de overhandiging.

De prijzen kunnen niet omgezet worden in speciën. Om kans te maken op de prijzen, nemen de deelnemers deel aan een vragenspel. De winnaar wordt geselecteerd op basis van zijn antwoorden op de wedstrijdvragen. Onder de deelnemers die correcte antwoorden hebben gegeven op alle open vragen wordt de deelnemer gekozen die het dichtste antwoord op de schiftingsvraag heeft gegeven. In geval van ex-aequo, zal een nieuwe schiftingsvraag gesteld worden per e-mail. De persoon die dan het dichtste bij het juiste antwoord zit, zal de wedstrijd winnen. Iedere persoon ouder dan 18 jaar en gevestigd op Belgisch grondgebied mag deelnemen.

De prijs dient door de winnaar afgehaald te worden in de kantoren van KHOG, Generaal Lemanstraat 22, te 3500 Hasselt.

Enkel de prijzen die tentoongesteld staan in de kleine theaterzaal van KHOG kunnen gewonnen worden.

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende adressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Er kan slechts één prijs per officieel in de bevolkingsregisters genoteerd domicilieadres gewonnen worden. Deelnemers die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, moeten onderling afspraken maken over hun deelname en zullen erover moeten waken dat zij elk hun eigen mailadres gebruiken om uitsluiting te vermijden. Deze bepalingen zijn van strikte toepassing. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst heeft deelgenomen. In het algemeen kan KHOG bij om het even welke poging tot fraude overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer. De winnaar wordt gekozen uit de deelnemers. De winnaar wordt persoonlijk per e-mail of telefonisch verwittigd.

Artikel 3. Algemeen

De winnaar verklaart zich automatisch ermee akkoord dat zijn initiaal en naam, evenals zijn woonplaats wordt gepubliceerd op de website www.khog.be. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van deze gegevens.

Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt uitsluitend via e-mail. Het contactadres is info@khog.be. Daarnaast wordt noch over de uitslag noch over de wedstrijd gecommuniceerd. De persoonsgegevens die de organisatoren verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat elke deelnemer uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop KHOG de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hierna beschreven. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat aangewend wordt voor het verloop van de wedstrijd. Het bestand kan eveneens voor intern gebruik en/of voor direct mailing aangewend worden. U heeft evenwel het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw personeelsgegevens te verzetten, voor wat betreft het aanwenden voor direct mailing. Indien de aard van de wedstrijd vereist dat er via e-mail herhalingsberichten worden verstuurd, aanvaardt de deelnemer dat hij die berichten tijdens de volledige duur van de wedstrijd ontvangt.

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via het hierboven vermelde e-mailadres, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

Artikel 4. Overmacht / Voorbehoud

KHOG kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

KHOG behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden, na kennisgeving door KHOG. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig aan het wedstrijdreglement.

Artikel 5. Geschillen

Door aan deze wedstrijd deel te nemen verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met alle punten uit het wedstrijdreglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het kader van de wedstrijd. Over eventuele niet-besproken punten in het reglement wordt door de organisatie ad hoc beslist zonder verhaal door, of kennisgeving aan de deelnemers. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de organisatoren aanvaardt.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van KHOG in het gedrang brengen. In het algemeen wijst KHOG elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze gratis wedstrijd formeel af. De organisatie kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele technische problemen of andere onvolkomenheden.

KHOG of zijn personeelsleden benaderen voor hulp bij het oplossen van de wedstrijdvragen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, via de helpdesk, per mail, telefoon, fax, brief, of gelijk welk ander middel, is niet toegestaan en kan aanleiding geven tot uitsluiting van de wedstrijd. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.